Proč studovat religionistiku?

• Co je religionistika vlastně za vědu?

Religionistika patří k moderním vědním disciplínám a její počátky sahají do 2. poloviny 19. století. Zrodila se ve Švýcarsku a Holandsku. Jako světská věda o náboženství zkoumá pomocí moderních vědních metod různá náboženství. Nezkoumá jen jedno náboženství, ale rozličné náboženské tradice (křesťanství, islám, judaismus, buddhismus, hinduismus, konfucianismus či nová náboženská hnutí), včetně fenoménu čarodějnictví a tradičního léčitelství. Dokonce se zabývá i ateismem a bezvěrectvím.

• Co ji na náboženství tolik zajímá?

Především podoby věření, rituálů, mravních norem a zvyků, povaha a podoby náboženských autorit, struktury náboženských společenství, vztahy jednotlivých tradic k poznání, vědě, přírodě, kultuře či politice.

• Proč je výzkum náboženství důležitý i dnes?

Hned z několika důvodů: 1) sílící význam nábožensky motivovaného chování v soudobých společnostech; 2) mohutné migrační vlny odlišných etnik a národů směřujících do Evropy; 3) důležitost odborné připravenosti na zásadní společenské i hodnotové změny, které již nastávají.

• K čemu nám mohou být poznatky religionistů prospěšné?

Umožňují nám pochopit, proč se jednotlivec či skupina, kteří sdílejí jistý druh náboženské víry či světonázoru, chovají zrovna tak, a umožňují i lépe toto chování predikovat. Vzhledem k tomu, že některé z náboženství vyznává asi 4/5 světové populace, tak poznatky religionistů mohou mít značný celospolečenský význam.

• Čím se stanete díky tomuto studiu?

Stanete se odborníky na náboženskou problematiku a na nábožensky motivované chování, jak individuální, tak kolektivní. Díky tomuto studiu budete o náboženské problematice hovořit zasvěceně, nikoli jak je mezi lidmi obvyklé. Proniknete také k povaze řady odlišných kultur, etnik a národů.

• Co vám to dá do života?

Především kvalitní vzdělání, což je hodnota sama o sobě. Konkrétně si osvojíte, jak poučeně náboženské jevy nejen vysvětlovat a rozumět jim, ale i je respektovat. Právě tzv. zdatnost hodnotové komparace, respektu a tolerance lze považovat za jednu z klíčových dovedností našeho absolventa. Porozumíte lépe ostatním a v mnohém i sobě samým!

Proč právě u nás v Olomouci?

• Budete studovat na druhé nejstarší univerzitě v České republice, která má nejen tradici, ale i výbornou pověst.

• Olomouc je velmi krásné město, kde je všechno jaksi pohromadě, jako na dlani, a univerzita je středobodem dění. Kromě toho je Olomouc na rychlíkové trati, takže jste na fakultě co by dup.

• Naše katedra zajišťující obor religionistika se úzce specializuje především na sociologický a antropologický výzkum náboženství, zkoumá povahu samotného oboru religionistika, dále moderní ateizmus a bezvěrectví a fenomén čarodějnictví a tradičního léčitelství.

• Budou vás učit přední čeští odborníci v oboru religionistika.

• Máme bohatou síť mezinárodních kontaktů, na kterých se budete moci jako studenti podílet. Například strávit semestr či dva na zahraniční partnerské univerzitě je velká životní zkušenost.

• Na naši katedru pravidelně zveme k přednáškám odborníky z jiných univerzit, jak z domova, tak i ze zahraničí, či pořádáme mezinárodní konference, kterých se mohou účastnit také studenti.

• Vybrané kurzy z religionistiky přednášíme také v anglickém jazyce, aby si naši studenti ozřejmili cizojazyčnou terminologii.

• Organizujeme studijní exkurze do náboženských společností v blízkém i dalekém okolí.

• Každoročně pořádáme několikadenní výjezdní setkání pro studenty a vyučující pod názvem „Religionistika za humny“.

• Bojíte se, že vám něco unikne? Kromě oficiálních webových stránek naší katedry se dozvíte spoustu zajímavého i na facebookovém profilu. Připojte se klidně hned!

• Celkově řečeno, klademe důraz na týmovou práci a přátelskou atmosféru, jsme zapálení pro obor a máme tah na branku!

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské prezenční studium religionistiky je možné studovat pouze dvouoborově, tedy v kombinaci s nějakým dalším oborem v rámci Filozofické fakulty, ale i dalších fakult – stačí se podívat na aktuální nabídku. Výběr je opravdu bohatý! Seznam oborů do kombinace naleznete na webové stránce univerzity.

• Doporučujeme kombinaci religionistiky např. s jazykem (čínská filologie, japonská filologie, latinská filologie, románská filologie, slovanská filologie, ale i anglická filologie, francouzská filologie apod.) či s oborem jako je antropologie, sociologie, judaistika, historie, filozofie, archeologie, žurnalistika. Anebo vyloženě zvolte vlastní výběr.

• Věříme, že po úspěšném ukončení bakalářského stupně budete u nás moci pokračovat i v magisterském studiu.

 

 

Co pro to musíte udělat?

• Bez podání přihlášky to nepůjde! Uděláte to jednoduše na webu. Čas máte do konce února.

• V květnu se zastavíte u nás v Olomouci, absolvujete  test obecných studijních předpokladů a ke studiu budete přijati na základě výsledku u tohoto testu.

• Potřebujete podrobnější informace? Najdete je zde na webu fakulty.

• V červnu obdržíte rozhodnutí o výsledku přijímacích zkoušek. Pokud bude kladné, uvidíme se v září u zápisu a v říjnu na první přednášce.

 

 

Na vašem uplatnění nám vskutku záleží! S religionistikou se určitě neztratíte ani v životě, ani na trhu práce. Na trhu práce můžete být dokonce velmi úspěšní. Nabízí se spektrum profesí, kde je religionistická kvalifikace důležitá:

• v neziskových organizacích jako jsou humanitární organizace, nadace, charity, diakonie, církve či náboženské společnosti, neboť můžete jako konzultanti a odborníci na náboženskou problematiku poskytovat řadu cenných poznatků týkajících se názorů, zvyků a hodnot věřících, ale i nevěřících lidí;

• ve sférách státní správy, které mají na starosti např. migrační politiku;

• ve sdělovacích prostředcích, které bohužel často zkresleně prezentují informace o náboženstvích z důvodu neznalosti religionistické problematiky;

• v ekonomickém sektoru, ve firmách, neboť znalosti religionistické povahy mohou v globální ekonomice napomáhat cílenější firemní strategii v oblasti výroby, reklamy či prodeje nabízených produktů;

• v knižních nakladatelstvích a vydavatelstvích, které se zaměřují na vydávání publikací s náboženskou problematikou;

• po absolvování pedagogického minima můžete dokonce vyučovat na středních školách např. základy společenských věd. A pokud k tomu budete mít ještě magistra z jazyka, tak máte o výuku vystaráno!

Kde se uplatníte?
Kdo vás bude učit?
Tomáš Bubík

badatelsky se věnuje dějinám religionistiky, teoriím a metodám religionistického bádání, křesťanskému myšlení a reflexi ateismu a bezvěrectví v moderní společnosti.

Dušan Lužný

zabývá se novými náboženskými hnutími, antropologií a sociologií náboženství a indickými tradicemi.

Kateřina Mildnerová

její výzkumný zájem se soustředí na náboženství Afriky, na fenomén čarodějnictví a tradičního léčitelství v subsaharské Africe a antropologii náboženství.

Martin Soukup

specializuje se na antropologii náboženství, vizuální antropologii, antropologií těla a antropologii příbuzenství. Podniká výzkumy na Papui-Nové Guineji, kde se mimo jiné zabývá proměnami tamější náboženské scény.

Daniel Topinka

zaměřuje se na témata migrace, muslimů žijících u nás a v Evropě a na antropologii islámu.

Jakub Havlíček

zkoumá nejen roli tradičních náboženství v současné české společnosti, ale zabývá se náboženstvím ve spojení s japonskou kulturou a společností.

A další...
Možnosti studia v zahraničí

Během studia  na naší katedře můžete v rámci programu Erasmus+ vyjet na několik zahraničních univerzit: